Informatie voor clienten over organisatie van psychologische zorg vanaf 2014 en vergoedingen voor de GBGGZ.

 

 

U bent door uw huisarts doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (in 2013 heette dit de eerstelijnspsycholoog)

 

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten heeft hij u doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ). Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner maar u kunt ook direct worden doorverwezen.

 

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend.

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal hij met u bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst hij u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

 

Wat kost het?

De psychologenpraktijk heeft tot 1 januari 2018 contracten met alle zorgverzekeraars. Vanaf 1 januari 2018 zijn er contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars BEHALVE:

CARESQ (WAARONDER VALT PROMOVENDUM, BESURED) EN CZ (WAARONDER VALT OHRA EN DELTA LLOYD).

In 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeftgeen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur (tussen de ongeveer 4 en 12 behandelingen). Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

 

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2016 is het eigen risico € 385 per persoon. Huisartsenzorg en zorg vanuit het aanvullend pakket, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Psychologische hulp voor kinderen tot hun 18e verjaardag valt niet meer onder de verantwoordelijheid van de zorgverzekeraar, maar wordt betaald door de gemeente in uw woonplaats.

Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

 

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Wat wel vergoed wordt zijn bijvoorbeeld: depressies, angststoornissen, posttraumatische stress stoornissen, verslavingen, somatisatiestoornissen, eetstoornissen.

Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject! Let er wel op dat niet alle telefonisten van de verzekeraars op de hoogte zijn van de nieuwe regels die gelden vanaf 2016, en ook niet van de inhoud van de contracten die de verzekeraars met de psychologen hebben afgesloten.

Een aantal verzekeraars hebben in hun contracten een aantal beperkingen opgelegd aan de GBGGZ-psycholoog, met name aan het aantal cliënten dat behandeld mag worden met middel of intensief traject.

 

Een aantal zorgverzekeraars werken met een budget,d.w.z. dat zij slechts een beperkt aantal clienten per jaar per psycholoog vergoeden.

Tarieven

STANDAARDPRIJSLIJST bij ONGECONTRACTEERDE ZORGVERZEKERAARS (per 1-1-2018)

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de zorgaanbieder geen contract heeft afgesloten met de betreffende ziektekostenverzekeraar. Indien wel een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Indeling van onderstaande producten geschiedt volgens het Bestuurlijk Akkoord van 2013 en regels van NZA op basis van DSM-5-stoornis, ernst en aard van de stoornis en zorgvraagzwaarte.

Product KORT (ca. 300 min) €487,26

Product MIDDEL (ca. 500 min) €830,23

Product INTENSIEF (ca. 750 min) €1301,85

Product CHRONISCH (ca. 750 min) €1201,50

Onvolledig behandeltraject (max. 2 consulten) €198,88

 

Wanneer u in aanmerking komt voor bovengenoemde zorg en de psycholoog heeft geen contract met uw verzekeraar, zal de rekening na afloop van de behandeling aan u worden verstuurd. Deze dient u dan te betalen, volgens onderstaande betalingsvoorwaarden, waarna u de rekening bij uw verzekeraar kunt indienen. Hoeveel u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw verzekeraar.

Daarnaast bestaan hulpvragen die NIET vallen onder vergoeding vanuit het basispakket. Hierbij moet u denken aan aanpassingsstoornissen, verlies- en rouwverwerking, relatieproblematiek, opvoedingsvraagstukken, werk-en studieproblemen.

Vanaf 2015 vallen hier ook behandelingen aan kinderen onder de 18 jaar onder!

Ook niet-nagekomen en te laat afgezegde afspraken (24 uur) worden NIET vergoed door de verzekeraar en zijn dus voor eigen rekening.

 

Hiervoor geldt onderstaand tarief:

Psychologisch consult onverzekerde zorg (per 45 minuten) €101,03

 

Voor andere zorgaanbieders die informatie opvragen geldt het volgende tarief: 

Schriftelijke rapportage: €82,02 (volgens NZA-tarief)

Supervisie (per 60 minuten) €100,00

Intervisie (groep maximaal 5 personen, per 90 minuten) €300,00

 

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN 

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Zoals vastgelegd bij LVVP ( schriftelijk op te vragen bij uw psycholoog).