Vragen? Klachten? Laat van u horen!

 

Samen oplossen

Een rechtstreeks gesprek met uw psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing.

U kunt ook bellen of een brief schrijven naar uw psycholoog.

Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat?

Dan kunt u ook terecht bij de LVVP-klachtenfunctionaris.

Vanaf juli 2016 is de WkkGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) van kracht. Binnen deze wet zijn een aantal zaken geregeld die voor u als cliënt mogelijk van belang kunnen zijn.

 

Contact met de LVVP-klachtenfunctionaris

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) beschikt over een klachtenfunctionaris.

Deze kan u algemene informatie geven: over uw rechten als cliënt, over manieren om een klacht aan te pakken. Met de klachtenfunctionaris kunt u ook bespreken wat in uw situatie een goede aanpak is. Als u dat wenst, bekijkt de klachtenfunctionaris of bemiddeling mogelijk is.

De klachtenfunctionaris zet zich vooral in om tot een oplossing te komen. Zij geeft geen oordeel.

De klachtenfunctionaris bereikt u via schriftelijk via:

Klachtencommissie LVVP

T.a.v. mr. N. van den Burg

Postbus 13086

3507 LB Utrecht

 

Bemiddeling

De klachtenfunctionaris kan eventueel als bemiddelaar tussen u en de eerstelijnspsycholoog optreden. Bijvoorbeeld door met deze te overleggen over een oplossing. Ook kan de klachtenfunctionaris – als beide kanten daarvoor open staan – een gesprek tussen u en de psycholoog begeleiden.

Zo’n bemiddeling is een kans om er samen uit te komen en het vertrouwen te herstellen.

 

Andere mogelijkheden

U kunt ook bij andere instanties een klacht indienen: de civiele rechter, het regionaal tuchtcollege, de inspectie. Deze procedures zijn vaak formeel en tijdrovend.

Laat u daarom goed voorlichten, bijvoorbeeld door de LVVP- klachtenfunctionaris.

U kunt voor algemene informatie, ondersteuning en advies ook terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio of woonplaats. Meer informatie over het IKG krijgt u via www.klachtenopvangzorg.nl of 0900 – 243 70 70.

 

Uw privacy

Uw vragen of klachten worden alleen na uw toestemming besproken met anderen, zoals de eerstelijnspsycholoog. Wil de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie uw dossier inzien, dan kan dat alleen met uw schriftelijke toestemming.

Van uw klachten wordt wel een registratie bijgehouden. Deze is alleen door de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie in te zien. Zij gebruiken de registratie om hun werk te kunnen doen en om te kunnen signaleren of bepaalde klachten vaker voorkomen.